2019 Exams Blueprint.pdf
  
12/5/2019 3:19 PMTricia White
2019-20 Competitive Events Explanation.pdf
  
12/5/2019 3:19 PMTricia White
2019-20 Competitive Events Posters.pdf
  
12/5/2019 3:19 PMTricia White
3 Tips for Presenting in Groups.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
4 Ways to Take Your Presentation from Flop to Pop.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
5 Last Minute Competition Tips.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
5 Quick Competition Tips for Success.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
Close the Sale in Any DECA Competition.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
Competition Tips from ICDC Qualifiers.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
Descriptions for Event Selection.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
Official DECA Dress Code Guidelines.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
Presenting Effective Presentations with Visual Aids.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White
Role-Play Competition Tips.pdf
  
12/5/2019 3:26 PMTricia White